logo pink bubble

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacje dotyczące przetważania danych osobowych.

Realizując wymóg zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Tobie prawach z tym faktem związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Consilium – Jakub Bazyli Kozłowski z siedzibą 87-800 Włocławek, ul. Planty 17/19 lok 30.

2. Jeśli masz pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z działaniem serwisu internetowego pinkbubble.pl bądź przysługujących Tobie praw skontaktuj się z nami na adres poczty elektronicznej cześć@pinkbubble.pl.

3. Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie udzielonych przez Ciebie dobrowolnych zgód.

4. Twoje dane będą przetwarzane w następujących celach:
a) Prowadzenie komunikacji związanej z serwisem internetowym pinkbubble.pl;
b) Działania maketingowe;
c) Działania statystyczne oraz związane z badaniem poziomu zadowolenia z serwisu;
d) W innych przypadkach będą przetwarzane wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w jej treści.

5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa jednak nie dłużej niż przez okres 60 miesięcy.

6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Tobie następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do poprawienia danych osobowych jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: dane nie są już niezbędne do celów wskazanych w pkt. 4; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw dotyczący ich przetwarzania; dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem;
e) prawo do przeniesienia danych – w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody na ich przetwarzanie, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, przed jej cofnięciem..

8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby wyrażasz ja dobrowolnie..

9. Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będziemy ich profilować.